Algemene voorwaarden

1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

- handelsbenaming: Bike For Business BV

- vennootschapszetel: Paul Parmentierlaan 106, 8300 Knokke

- afhaaladres: 8301 KNOKKE-HEIST, Elizabetlaan 108-110,

- telefoon: 0032/ (0)50 73 32 06

- e-mail: info@likemybike.be

- website: www.likemybike.be

IBAN BE35 7390 1167 2737

BIC    KREDBEBB

BTW n° BE 0651.869.692 

K.B.O n°0651.869.692

 

 1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

- handelsbenaming: Bike For Business BV

- vennootschapszetel: Paul Parmentierlaan 106, 8300 Knokke

- afhaaladres: 9080 Lochristi, Dorp-West 136,

- telefoon: 0032/ (0)9 310 66 22

- e-mail: serge@likemybike.be

- website: www.likemybike.be

IBAN BE17 7350 4198 4921

BIC    KREDBEBB

BTW n° BE 0651.869.692 

K.B.O n°0651.869.692
 

2. DE ALGEMENE VOORWAARDEN 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met Like My Bike, met zetel te 8301 KNOKKE-HEIST, Acacialaan 8 en een meerderjarige koper. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden geldig op de overeenkomsten tot stand gekomen via de online shop www.bikeonweb.be en www.likemybike.be  De tekst van de algemene voorwaarden wordt op electronische wijze aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs electronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de consument langs electronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3. PRODUKTINFORMATIE 
Like My Bike tracht een volledige en nauwkeurige beschrijving van de produkten te geven met foto's. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De koper kan steeds bijkomende uitleg over het aanbod van BIKE ON WEB krijgen. Druk- en/of andere fouten inhet aanbod binden Like My Bike niet.

4. VERKOOPSOVEREENKOMST
Elke bestelling wordt ingegeven op de website van www.bikeonweb.be. Na bevestiging van de bestelling ontvangt de koper een automatisch e-mailbericht met de details van de bestelling. Dit bericht bevestigt de goede ontvangst van de bestelling. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de orderbevestiging bij de koper op het scherm verschijnt. De koper die een bestelling plaatst, verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden. Het electronisch bewijs wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomst.

5.EVENTUELE KLACHTEN 
Bij Like My Bike wordt een goede relatie met de klanten ten zeerste op prijs gesteld. Daarom doet Like My Bike er alles aan om de klant zo goed en correct mogelijk te dienen. Heeft de klant toch klachten, dan dienen deze kenbaar gemaakt te worden via e-mail (info@likemybike.be) of per post op het adres te 8301 KNOKKE HEIST, Acacialaan 8. Er wordt dan naar een gezamenlijke oplossing gezocht.

6. PRIJZEN EN VERZENDINGSKOSTEN 
Alle prijzen zijn in EURO, inclusief BTW (21%).

6.1 Verzending binnen België

- van onderdelen onder de € 60 : een vaste vervoerskost van € 4,95 + een extra vervoerskost van € 0; - van fietsen: een vaste vervoerskost is gratis+ een extra vervoerskost is gratis - van electrisch ondersteunde fiets: gratis.

6.2 Verzending naar Nederland, Groot-Hertogdom Luxemburg

- van onderdelen: een vaste vervoerskost van € 10,89 en geen extra vervoerskost; - van fietsen: een vaste vervoerskost van € 41,14/per fiets + per bijkomende fiets: een extra vervoerskost van € 0, - van electrisch ondersteunde fiets: een vaste vervoerskost van € 41,14. 

6.3 Verzending naar Europa

- van onderdelen: een vaste vervoerskost van € 13,12 en geen extra vervoerskost; - van fietsen: een vaste vervoerskost van € 114,00/per fiets + per bijkomende fiets: een extra vervoerskost van € 0, - van electrisch ondersteunde fiets: een vaste vervoerskost van € 114,00.

7.LEVERING
7.1 Leveringstermijn
Like My Bike probeert zo spoedig als mogelijk te leveren. Bij goederen op voorraad worden er 3 werkdagen na de orderbevestiging gerekend. De leveringstermijn is niet bindend want deze is afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten en van andere factoren die de levering kunnen beïnvloeden én waarop Like My Bike geen invloed heeft. Dit is bijv. het geval bij overmacht en in geval van ongevallen, onrust, stakingen of versperringen, overstromingen, enz... De maximale levertijdtijd bedraagt in principe 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze leverperiode niet haalbaar is, zal Like My Bike de koper hiervan tijdig te verwittigen en dan heeft de koper het recht om de bestelling te annuleren met een eenvoudige kennisgeving aan BLike My Bike, zonder bijkomende kosten. Eventuele reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de 30 werkdagen terugbetaald. 
7.2 Afhaling van de bestelling 
De koper kan de bestelling ook zelf ophalen bij Like My Bike te 8301 KNOKKE HEIST, Elizabetlaan 108. Dit kan elke weekdag maar wel uitsluitend op afspraak zodat de bestelling gegarandeerd klaarstaat. 
7.3 Aansprakelijkheid in geval van verlies of transportbeschadiging 
Alle goederen worden zeer degelijk verpakt en gecontroleerd alvorens verzending. Mocht zich toch een probleem voordoen, dan moet de klant onmiddellijk na ontvangst van de bestelling Like My Bike per e-mail op de hoogte brengen van de schade met een foto van het beschadigde artikel erbij. Tevens moet melding gemaakt worden van eventuele zichtbare schade aan de verpakking op het ontvangstdocument van de transporteur. Retourzendingen dienen altijd te verlopen in overleg met Like My Bike.

8. BETALING VAN DE FACTUUR
8.1 Overschrijving 
Like My Bike vraagt het totaalbedrag, zoals vermeld op de factuur, zo snel mogelijk en in elk geval binnen de 30 dagen over te schrijven op haar rekening, met vermelding van het ordernummer. De producten worden pas verzonden na ontvangst door Like My Bike van de volledige betaling. Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de verschuldigde bedragen te voldoen binnen de 30 dagen na ontvangt van de factuur. Bij niet of laattijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% en verwijlintresten van 10% per jaar verschuldigd. 
 

9. HERROEPINGSRECHT EN TERUGZENDINGEN VAN AANGEKOCHTE ARTIKELEN 
Bij aankoop heeft de koper het recht om het gekochte goed binnen een termijn 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling terug te bezorgen zonder opgave van redenen en zonder kosten behalve de verzendingskosten. De koper dient Like My Bike hiervan schriftelijk per e-mail en vooraf op de hoogte te brengen. De koper zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het gekochte goed dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd en in onbeschadigde en ongebruikte toestand. Retourzendingen gebeuren op risico van de verzender, in dit geval de koper, alsook de kosten voor verzending. Producten die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet in aanmerking voor omruilen of restitutie. Het goed dat wordt terugbezorgd, zal na een grondige inspectie binnen een termijn van 30 dagen die volgen op de herroeping aan de koper worden terugbetaald. Ingeval het goed verkeerdelijk werd geleverd door Like My Bike dan neemt zij de kosten uiteraard op zich.

10. AANSPRAKELIJKHEID 
Alle artikelen zijn CE-gecertificeerd. De aansprakelijkheid berust bij de fabrikant. BLike My Bike sluit hiermee elke verantwoordelijkheid voor de verkochte goederen uit. Bij eventuele problemen met een verkocht goed vraagt zij om contact met haar op te nemen. Vervolgens zal Like My Bike contact opnemen met de fabrikant en een degelijke oplossing zoeken.

11. PRIVACY 
Like My Bike maakt gebruik van cookies. Cookies maken het mogelijk om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen enkel een machine identificeren, niet een persoon. Like My Bike zal de klantgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst. Op verzoek van de koper zal BLike My Bike de klantgegevens uit de database verwijderen, van zodra de bestelling is afgerond. Like My Bike houdt anonieme bezoekersstatistieken bij (Google Analytics) om te kijken welke pagina's van de website in welke mate bezocht worden.

12. EIGENDOMSRECHT 
Like My Bike blijft de volledige eigenaar van een verkocht artikel tot op het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

13. NIETIGHEID VAN EEN VOORWAARDE 
De eventuele nietigheid van één van deze voorwaarden of een onderdeel ervan tast de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN DE BEVOEGDE RECHTBANK 
Op alle overeenkomsten tussen BIKE ON WEB en de koper is het Belgisch recht van toepassing en de rechtbanken te BRUGGE zijn bevoegd voor alle geschillen.